Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Vi tilbyder

Hos os tilbyder vi et rummeligt familiefællesskab, hvor vores børn får knyttet relationer og genskabt tilliden til voksne. De får sammen med os blik for deres egne ressourcer og indblik i deres unikke livssituation og vilkår, så de står stærkere rustet til at klare deres liv bedst muligt.  

 E6X9197

Handlingsforløbet

Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i barnet og familien. Vi ønsker og tilstræber, at familiesamarbejdet har en helt central placering.

Vi kan ikke og ønsker på ingen måde at erstatte barnets familie med os selv - vi er en ekstra støtte og et tilbud i længere eller kortere perioder, der med en stabil familiestruktur og pædagogisk relationsarbejde skaber en ekstra platform, så vores børn går stærkere ind i livet.

Vi arbejder med tillid, selvværd, selvtillid, struktur, konsekvens, relationer til kammerater og voksne, "jeg-kan-oplevelser", tryghed og kærlighed.

Vores børn skal kendetegnes ved, at de ved indskrivningen er ude af stand til at træffe et valg. Ved at lade sig indskrive hos os og i en periode fravælge deres familie som bosted, vil de lære en hensigtsmæssig måde at begå sig på og forholde sig til deres helt egen unikke situation.

Vi arbejder med at få vores børn til at se på hvilke ressourcer og potentialer, de har og kan udvikle samt at lære dem et positivt fokus på de muligheder, deres personlige situation giver dem - både nu og i deres fremtidige liv.

Vores fokus i det pædagogiske arbejde vil være på at lære vores børn at forstå, acceptere, handle efter eksisterende normer og samtidig give dem et fundament af tryghed og indsigt i deres egen situation og en selvværdsfølelse, der gør, at de kan fungere i vores fælles samfund.

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i de aktivitetsmuligheder, der er hos os. Vi tilbyder praktiske aktiviteter (jeg-kan-oplevelser) og vægter skolearbejdet ved at indgå i et tæt samarbejde med skolen og yder bl.a. lektiehjælp. I det daglige vil vi imødekomme vores børns behov for nærvær og være en "container" for deres frustrationer, usikkerheder og manglende socialiseringsevne. På den måde vil vi hjælpe vores børn til at få tillid til os. Vi tager ikke udgangspunkt i en bestemt pædagogisk eller filosofisk holdning, men tilpasser os i stedet vores børns individuelle behov og møder dem lige dér, hvor de er. 

Den individuelle handleplan vil løbende blive justeret med baggrund i vores børns nuværende situation. Der afholdes årligt to statusmøder, og der udarbejdes en ICS-rapport til hvert møde.  

Aktivitets- og fritidstilbud

I vores behandlingsarbejde vil der blive arbejdet med integration i samfundet. Vi udnytter derfor de muligheder, som vores samfund giver os mht. fritidsaktiviteter. Efter opholdet hos os, skal vores børn kunne fungere i samfundet. Ifm. aktivitets- og fritidstilbud vil vi være sikkerhedsnettet for, at aktiviteten bliver en succes for vores børn.

Vi arbejder med at opstille kvalificerede tilbud gennem lettere dagligt og praktisk arbejde - værksteder, fiskeri, naturaktiviteter, udflugter mm. Årligt vil vi arrangere 1-2 ferieture. Vi ønsker, at det samlede tilbud afspejler livet, som det er i en almindelig familie. 

Undervisningstilbud 

Vi benytter os af det bestående skolesystem og giver den rette støtte. Ifm. med undervisningen vil vores børns kontakpædagog arbejde tæt sammen med skolen. Vi vægter skolearbejdet højt, og der vil derfor være lektiehjælp hver dag. Vi tilstræber, at vi dagligt giver vores børn en almenviden gennem medier (aviser, TV, nettet mm.), som vi sammen taler om. Efter aftale kan vi tilbyde vores børn specialundervisning på ekstern skole.